RECHTSBIJSTAND

Wanneer u naar de rechtbank moet in Spanje, maar geen middelen heeft om de proceskosten te betalen, kunt u onder bepaalde omstandigheden kostenloze rechtsbijstand vragen. In Spanje heet dit “Asistencia Juridica Gratuita”, en is ook beschikbaar voor alle Europese burgers, u hoeft daarvoor geen resident in Spanje te zijn.

In Spanje zijn de informatiediensten voor het publiek op het gebied van de rechtspleging gratis. Voor deze diensten zijn geen kosten of rechten verschuldigd. Naar de rechter stappen brengt over het algemeen echter wel kosten met zich mee. De belangrijkste kosten zijn:

honoraria van advocaten en procureurs;kosten van publicatie van aankondigingen in officiële bladen;stortingen die worden geëist voor het instellen van bepaalde beroepsmiddelen;kosten van deskundigen.

Deze kosten moeten normaliter door de betrokken partij vooraf worden betaald. Aan het einde van het proces dient de rechtbank te beslissen welke partij uiteindelijk de kosten moet dragen; in Spanje heet dit “condena en costas” (veroordeling in de kosten). Het algemene principe hierbij is dat de verliezer betaalt.

Rechtsbijstand is verkrijgbaar voor alle zaken met een waarde van meer dan 900 euro. In zaken waarbij het om een kleiner bedrag gaat en waarvoor de diensten van een advocaat en procuradeur niet verplicht zijn, kan rechtsbijstand worden aangevraagd wanneer de wederpartij door een advocaat of procuradeur wordt vertegenwoordigd of wanneer de rechter of het gerecht het uitdrukkelijk beveelt.

Europese burgers die buiten Spanje wonen, en door de Spaanse rechtbank worden gedaagd, kunnen in bepaalde gevallen ook een beroep doen op de Spaanse rechtsbijstand.

Niet-Europese burgers moeten legaal resident zijn in Spanje om in aanmerking te komen.

De belangrijkste voorwaarde om  in aanmerking te komen is dat uw totale gezinsinkomen een bepaalde drempel niet overstijgt. Jaarlijks stelt de overheid dit bedrag, dat gelijk is aan tweemaal het nationale minimumloon (“salario mínimo interprofesional”) vast . Voor  2019 bedraagt dit 25.200 € (2x 12.600 €) jaarlijks inkomen.

De aanvraag wordt ingediend bij het  Colegio de Abogados of de rechtbank waar de zaak behandeld gaat worden. U dient bewijsstukken te overleggen van uw financiële situatie en gegevens over uw gezin. De beslissing kan enkele weken op zich laten wachten, houd er rekening mee dat het wel een maand of langer kan duren vóór daadwerkelijk een advocaat ziet. In dringende gevallen wordt direct een advocaat toegewezen.

Wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd, zal het Colegio de Abogados een advocaat aanwijzen die u gaat vertegenwoordigen. Spanje heeft meer dan 20.000 advocaten die deze diensten verlenen, die allen minimaal 3 jaar ervaring moeten hebben.

U kunt NIET zelf een advocaat aanwijzen of een voorkeur uitspreken voor een bepaalde advocaat. Alleen in gevallen van huiselijk geweld en vrouwenmishandeling wordt hierop een uitzondering gemaakt, en mag het slachtoffer zelf een advocaat aanwijzen


123 views0 comments

Recent Posts

See All