ONROEREND GOED KOPEN IN SPANJE

Vrijwel iedereen die geinteresseerd is in het kopen van een huis, appartement of bouwgrond in Spanje, zal zich in meer of mindere mate ook moeten verdiepen in het proces van kopen en de overdracht van de onroerende goederen.

Spanje kent wetgeving ter bescherming van de (adspirant)koper, deze is per regio verschillend, maar de strekking is in heel Spanje gelijk.

Het kopen van een bestaand huis

Wanneer u op zoek gaat naar een huis , dient de makelaar u tegenwoordig altijd de volgende documenten te kunnen overleggen:

Beschrijving van de woning, incl. adres, woonoppervlakte, evt. rechten die op het onroerend goed rusten (vb. Recht van overpad)Huidige eigenaarVraagprijsLasten en schulden die op het onroerend goed rusten, door middel van het overleggen van een zgn. Nota Simple: een uittreksel uit het register. Dit handelt met name over het al dan niet belast zijn met een hypotheek van het betreffende pand. Dit uittreksel moet actueel zijn, en in geen geval ouder dan 3 maanden. We kunnen hiervan niet afleiden of de verkoper wellicht betalingsachterstanden heeft bij nutsbedrijven, dit dient apart te worden nagegaan.Bewijs dat de Onroerend Zaak Belasting is betaaldIndien van toepassing: bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren. Ook dient te worden nagegaan of de verkoper geen schulden heeft aan de Vereniging van Eigenaren.Gegevens over de al dan niet aanwezige aansluitingen op leidingwater, electriciteit, telefoon en gas.Energie certificaat.

Al deze gegevens heeft u nodig om tot een afweging te kunnen komen of u het pand al niet wilt kopen.

De aankoop van vrijstaande huizen, waarvan duidelijk is dat ze niet ouder zijn dan 17 jaar, vraagt bijzondere zorgvuldigheid. Met name in de jaren 2003-2008 zijn in Spanje vele duizenden huizen gebouwd zonder de benodigde vergunningen. Dit wil niet direkt zeggen dat al deze huizen illegaal zijn, maar oplettendheid is geboden als zulk een woning te koop wordt aangeboden.

Het kopen van nieuwbouw

Wanneer u een nieuwbouw appartement of huis koopt, is het natuurlijk van belang om te checken of alle vereiste vergunningen, certificaten en verklaringen verleend zijn, of de nutsvoorzieningen aanwezig zijn etc. Het kopen “off plan” vergt vooral een zorgvuldige redactie van het (voorlopig) koopcontract. Te denken valt aan: oplevertermijn,boeteclausules, bankgarantie,betalingstermijnen en –voorwaarden, mogelijkheden voor ontbinding van het contract etc.

Het kopen van bouwgrond

De aankoop van bouwgrond vergt ook extra onderzoek, waarbij vooral een check van het bestemmingsplan de hoogste prioriteit heeft. Wilt u zelf, zonder professionele hulp, op onderzoek uit, dan kunt het beste direkt bij de afdeling “Urbanismo” van de betreffende gemeente navraag doen. In Andalusië mag tegenwoordig alleen nog worden gebouwd op “Suelo Urbano” of “Suelo Urbanizable”, dus grond die de officieel een bestemming heeft voor woningbouw. Als u een stuk grond aangeboden krijgt op het platteland, ver van iedere stedelijke voorziening of andere bebouwing, kunt u er bijna zeker van zijn dat u hier niet zult mogen bouwen.

Het aankoopproces

Wanneer u uw oog heeft laten vallen op een woning en alle aspecten terdege heeft gecontroleerd of heeft laten controleren, zal de verkoper of de makelaar u doorgaans eerst een “reserveringscontract” laten tekenen, met een bijbehorende financiële bijdrage. Deze bijdrage kan een aanbetaling zijn, of een deel van de aankoopprijs, maar dat is niet altijd het geval. Als de adspirant-koper afziet van de koop, is hij dit geld in elk geval kwijt. Het reserveringscontract geeft de aankoper de tijd om de financiering te gaan regelen, of in elk geval het geld voor de aanbetaling te verzorgen.

Voorts zal de verkoper of makelaar u een aanbetaling vragen, in de regel zo rond de 10% van de aankoopprijs, en u een contract laten tekenen waarin alle bijzonderheden van het te kopen onroerend goed vermeld zijn, en de leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. Onder “leveringsvoorwaarden” verstaan we o.a. de maximale termijn waarbinnen de officiële koopakte bij de notaris zal passeren en de koper dus het totale verschuldigde bedrag moet voldoen. Als één van beide partijen hier niet aan kan voldoen, wordt in principe het contract ontbonden.

Wanneer alle documenten in orde zijn en de koper de benodigde financiële middelen ter beschikking heeft, kan een afspraak worden gemaakt bij de notaris. De keuze van de notaris is vrij, veelal wordt een geografische keuze gemaakt . Van concurrentie en dus sterk verschillende tarieven is in Spanje geen sprake. De offiële eigendomsoverdracht van het onroerend goed vindt plaats met de ondertekening van de koopakte “Escritura Pública”.

Het registreren van het eigendom op uw naam

Na de ondertekening van de eigendomsdocumenten bij de notaris dient het onroerend goed binnen 30 dagen te worden aangemeld bij het Eigendomsregister (Registro de la Propiedad), en de verschuldigde belasting te worden voldaan. Voor doorverkoop van woningen bedraagt deze belasting in Andalusië momenteel 8% van de waarde van de woning.Voor nieuwbouw en bouwgrond gelden andere tarieven, die ook per regio kunnen verschillen. Alhoewel u legaal eigenaar wordt na ondertekening van een koopcontract (niet per sé Escritura Pública) en na betaling van het verschudigde bedrag, is deze registratie de ultieme verzekering dat er nu niemand anders meer aanspraak kan maken op deze woning/grond etc.

Het op naam zetten van het kadastrale eigendom

Het onroerend goed dient ook in het Kadaster op uw naam te worden gezet. Hieraan is de heffing van de Onroerend Zaak Belasting gekoppeld, deze wordt geheven door de gemeente.

PRAKTISCHE TIPS

N.I.E. nummer

Voor het aankopen van onroerend goed heeft u een fiscaal nummer nodig. Dit zgn. N.I.E. nummer vraagt u aan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, afd. Buitenlanders, van de provincie waar u zich wilt gaan vestigen, of bij het Spaanse consulaat in Nederland. Bent u gehuwd en koopt u het huis op naam van beide partners, dan hebben BEIDEN een N.I.E. nummer nodig. Houd rekening met de termijn die verstrijkt tussen aanvraag en toekenning van het nummer! Zonder N.I.E. nummer kan de aankoop (bij de notaris) niet doorgaan!

Bankrekening

Voor de betaling van uw aankoop is het verreweg het handigst dit te regelen via een Spaanse bankrekening. Ook voor de automatische betalingen van o.a. water en electriciteit heeft u een rekeningnummer nodig. Het openen van een bankrekening dient u persoonlijk te regelen bij een Spaanse bank. In verband met Europese wetgeving inzake witwassen van gelden en terrorismebestrijding bent u verplicht documenten te overleggen inzake uw inkomen, belastingplicht en herkomst van de gelden.

Volmacht

Erg handig is het, om een advocaat in Spanje een volmacht te geven, zodat hij/zij ALLE zaken voor u kan regelen zonder dat u steeds weer moet opdraven voor het invullen van een formulier, het aanvragen van documenten of het zetten van een handtekening. Een volmacht wordt door u ondertekend bij de notaris en blijft geldig totdat u deze herroept. Zelfs het passeren van de koopakte bij de notaris kan met een volmacht door een derde worden gedaan. U hoeft dan alleen nog maar de sleutels van de woning op te halen


78 views0 comments

Recent Posts

See All